Наш проект:

Міжкультурна дипломатія,

національні спільноти

й вища освіта:

Співробітництво
заради гідного навчання
майбутніх будівників
миру

Східна Європа (а особливо розложисті околії Чорного моря) – це простір національної, етнічної й культурної багатоманітності. Злагода та взаємна симпатія поміж усіма його народами, беремося стверджувати, є найбільш справдешньою запорукою миру в названій частині світу.

Відтак очевидно, що між спільнотами регіону слід розбудовувати тривкі комунікаційні мости для постійних людських зносин. Першорядну роль у такому будівництвові, ясна річ, спроможні зіграти ті особи, що мають повсякденний досвід міжкультурних контактів. До їхнього товариства, на наше міцне переконання, закономірно належать представники національних меншин і корінних народів України. Вони ж здатні зробити і вагомий внесок у врегулювання поточних регіональних конфліктів, а також – у виконання завдань, пріоритетних для української зовнішньої політики.

Станом на сьогодні, проте, зазначені групи громадськості вкрай мало залучено до загальноукраїнських дискурсів – включно з тими, що стосуються освіти, кар’єрного планування для молоді або розвитку міжнародного співробітництва.

Зокрема, глибшої інтеграції згаданих категорій бракує в сфері навчання майбутніх комунікаторів у міжнародних та міжкультурних відносинах.

Сама ж університетська й післяуніверситетська підготовка таких експертів повинна гарантувати знання й уміння, що дозволятимуть ефективно протистояти ключовим загрозам сучасності – надто, коли йдеться про політично інспіровані ксенофобію, нетерпимість і конфлікти ідентичностей.

 

За підтримки

Чорноморського фонду

регіонального співробітництва

Німецького фонду Маршалла (США)

і Фонду Роберта Боша (ФРН)

Київська школа дипломатичних мистецтв
споруджує формат співробітництва
для належної протидії
вказаним викликам.

 

У цьому зв’язку ми визначили

такі цілі

для роботи:

 

 • запровадити належні студії з Міжкультурної комунікації / Міжкультурної дипломатії в українських університетах, а також у межах тренінгових програм для експертів у сфері міжнародних відносин;
 • забезпечити постійний діалог з молоддю численних національних спільнот України задля ретельного висвітлення всіх можливостей отримати вищу освіту в царинах, пов’язаних із міжкультурною взаємодією, розбудовою миру й урегулюванням конфліктів.
 • створити механізми для активної участі національних меншин і корінних народів у розбудові міжкультурних зв’язків як усередині України, так і поза її межами.

 

 

Результати,

на які орієнтовано

даний проект:

 

1.

Створення широкої

міжнародної мережі

для співпраці між:
 • тими українськими закладами вищої освіти, що пропонують бакалаврські й магістерські програми з міжнародних відносин і курси/програми з міжкультурної комунікації;
 • університетами регіону Чорного моря;
 • університетами США й країн-членів ЄС;
 • дипломатичними місіями ЄС і НАТО, посольствами їхніх країн-членів в Україні, дипломатичними представництвами чорноморських держав, місіями й агенціями міжнародних організацій (ООН, РЄ, ОБСЄ);
 • організаціями, що представляють національні меншини й корінні народи України;
 • закладами середньої освіти, в яких викладають мови національних меншин і корінних народів;
 • експертами з міжкультурних взаємин й багатокультурного суспільства з країн Чорноморського регіону, ЄС, США й України;
 • органами місцевої влади й місцевого самоврядування (зокрема, тими структурними підрозділами, що опікуються питаннями освіти й культури та правами національних меншин і корінних народів); державними агенціями, які координують зазначені питання;
 • причетними неурядовими організаціями й ЗМІ.

 

2.

Постійне функціонування даного формату
в трьох основних

вимірах:

 • розвиток навчальних програм у тих університетах, де викладають дисципліни, пов’язані з міжнародними відносинами, міжкультурною комунікацією й врегулюванням конфліктів;
 • тренінги для молоді з розмаїтих національних спільнот України (а, з часом, і інших країн Чорноморського регіону): підготовка абітурієнтів до університетських студій, а також до участі в налагодженні зв’язків між культурами;
 • забезпечення активного полілогу національних спільнот в Україні й усьому східноєвропейського просторі, а також сприяння їхній ефективній комунікації з урядовими органами та структурами місцевого самоуправління, закладами вищої та середньої освіти, міжнародними організаціями,  дипломатичними представництвами й столицями чорноморських і інших держав.

 

3.

Запровадження студій

із Міжкультурної Дипломатії

до університетських програм і професійних тренінгів
для міжнародників-початківців
в Україні та в інших країнах
Чорноморського регіону:

 

Такі новації стимулюватимуть розширення корпусу кваліфікованих експертів, спроможних чинити опір розвоєві ксенофобії, конфліктів ідентичностей, популізмові й іншим загрозам для Європи та світу.

 

 

 

Групи,

для котрих даний проект

матиме користь:

 

 • Дослідники й викладачі українських університетів та закладів вищої освіти Чорноморського регіону (насамперед, ті, хто опікуються студіями з міжнародних відносин, дипломатії, культури й міжкультурних комунікацій); члени міжнародної громади експертів і науковців. Користь від проекту: розвиток студій із Міжкультурної дипломатії та зростання зацікавленого студентського контингенту.

 • Національні меншини й корінні народи України; зокрема, абітурієнтська молодь низки національних спільнот; середні школи, в яких викладають мови тих спільнот, що залучені до проекту; громадські організації, що репрезентують національні меншини й корінні народи. Користь від проекту: розвиток комунікації між національними спільнотами та іншими суспільними гравцями; поінформованість випускників шкіл про перспективи здобуття вищої освіти, в т.ч. такої, що гарантуватиме професійну діяльність у сфері міжнародних відносин, міжкультурної комунікації, публічної й культурної дипломатії та врегулювання конфліктів; отримання додаткового каналу для озвучення культурних і освітніх потреб причетних громад.

 • МЗС України й інші державні агенції, що опікуються міжнародним співробітництвом та імплементацією українських зовнішньополітичних пріоритетів; інституції, які беруть участь у розбудові публічної дипломатії України та в розвиткові міжкультурної комунікації. Користь від проекту: збільшення кількості потенційних експертів-комунікаторів на міжнародному й міжкультурному рівні; покращення якості на наповнення їхньої освіти.

 

 

Інституції,

з якими ми вже працюємо
або ж плануємо встановити

партнерські відносини:

 

Українські заклади вищої освіти:
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Національний університет “Києво-Могилянська академія”;
 • Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ;
 • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
 • Маріупольський державний університет;
 • Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Ужгородський національний університет;
 • Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
 • Донецький національний університет імені Василя Стуса у Вінниці.
Організації,
що репрезентують національні меншини й корінні народи:
 • Всеукраїнська асамблея болгар України (Одеса);
 • Конгрес болгар України (Одеса);
 • Федерація грецьких товариств України (Маріуполь);
 • Маріупольське товариство греків (Маріуполь);
 • Асоціація вчителів-полоністів України (Львів);
 • Чернівецький центр румунської культури імені Міхая Емінеску (Чернівці);
 • Центр культур національних меншин Закарпаття (Ужгород);
 • Matica slovenská в Україні (Ужгород);
 • Товариство угорської культури Закарпаття (Ужгород);
 • Кримськотатарський ресурсний центр (Київ);

 

У співробітництві з нашими партнерами
ми розбудовуємо формати для взаємодії
з місцевою владою, урядовими структурами,
дипломатичними представництвами,
місіями міжнародних організацій,
а також із університетами країн
Чорноморського регіону
та інших частин
світу.

 

Ми вітатимемо всі інституції,

зацікавлені взяти участь

у даному форматі,

зокрема, в розвиткові студій

із міжкультурної комунікації

та міжкультурної дипломатії